Fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu (CHTh) Dyfed-Powys, yr wyf wedi cwblhau Cynllun Heddlu a Throseddu newydd, sy’n nodi fy mlaenoriaethau hyd at 2025.  

Ategir hyn gan gynllun cyflawni a fydd yn amlinellu’r modd y bydd fy mlaenoriaethau’n cael eu bodloni a’r mesurau a roddir ar waith er mwyn sicrhau bod ein cynnydd yn cael ei olrhain ac ar gael i’r cyhoedd graffu arno.

 Bydd y cynllun cyflawni’n cynnwys y Mesurau Trosedd a Phlismona Cenedlaethol a sefydlwyd gan y Swyddfa Gartref sy’n canolbwyntio ar y meysydd canlynol: -

 • Lleihau llofruddiaethau a lladdiadau eraill
 • Lleihau trais difrifol
 • Aflonyddu ar gyflenwi cyffuriau a llinellau cyffuriau
 • Lleihau troseddau cymdogaeth, gan gynnwys bwrgleriaeth, dwyn a lladrata
 • Gwella bodlonrwydd dioddefwyr, gan ganolbwyntio’n arbennig ar ddioddefwyr cam-drin domestig
 • Mynd i’r afael â seiberdroseddu

Dyma sut mae'r Llu yn cyfrannu at y mesurau cenedlaethol:

Darllenwch sut mae Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Mawrhydi wedi graddio perfformiad Heddlu Dyfed-Powys yma.

 

Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu

Mae’r Bwrdd Atebolrwydd Plismona’n canolbwyntio ar gyflwyno gwasanaeth yn erbyn fy mlaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu. Mae’r Bwrdd Atebolrwydd Plismona’n cyfarfod ar sail chwarterol. Mae’n gyfarfod cyhoeddus ac fe hysbysir y cyhoedd amdano ar wefan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu o leiaf ddwy wythnos cyn dyddiad y cyfarfod. Bydd y Bwrdd Atebolrwydd Plismona’n ystyried y themâu a drafodwyd yng nghyfarfodydd y Bwrdd Plismona a gynhaliwyd yn ystod y chwarter yn ogystal ag unrhyw waith a gyflawnwyd i gefnogi’r materion a godwyd. Bydd y Bwrdd Atebolrwydd Plismona hefyd yn derbyn adroddiad perfformiad mewn perthynas â darparu gwasanaeth yn erbyn fy mlaenoriaethau a amlinellir yn y Cynllun Heddlu a Throseddu.

Medrwch ddod o hyd i’r dogfennau allweddol yma.

Cylch Gorchwyl

 Cynhelir y Bwrdd Atebolrwydd Plismona Nesaf: 25 Mehefin 2024

 Os oes gennych chi gwestiwn am y cyfarfod yn cynnwys os fydd yn bosib i chi fynychu cysylltwch gyda Swyddfa'r Comisiynydd drwy e-bostio opcc@dyfed-powys.police.uk 

 

 

 

Rhagfyr

 • Dydd Mawrth 10 Rhagfyr 2024

Medi

 • Dydd Mawrth 24 Medi 2024

Mehefin

 • Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024

Chwefror

 • Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Hydref

Gorffennaf

Mai

Chwefror

Hydref

Gorffennaf

Tachwedd

Awst

 • Dydd Gwener 13 Awst 2021

  Cyfarfod Wedi'i Chanslo

Mehefin

Chwefror

Tachwedd

Awst

Mai

Chwefror

Tachwedd

Awst

Mai

Chwefror

Tachwedd

 • Dydd Mawrth 06 Tachwedd 2018
 • Dydd Mawrth 06 Tachwedd 2018

Awst

 • Dydd Llun 06 Awst 2018
 • Dydd Llun 06 Awst 2018

Mai

Chwefror

 • Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018
 • Dydd Mawrth 13 Chwefror 2018

Tachwedd

 • Dydd Llun 13 Tachwedd 2017
 • Dydd Gwener 03 Tachwedd 2017

Gorffennaf

Ebrill

Ionawr

Hydref

 • Dydd Mawrth 18 Hydref 2016

Gorffennaf

Mawrth

Chwefror

Ionawr

Rhagfyr

Tachwedd

 • Dydd Mercher 18 Tachwedd 2015

  Gan gynnwys: Cwnstabliaid Gwirfoddol, Arolwg Troseddau Busnes, ddata trin galwadau 999 ac 101, cam-drin domestig

Hydref

 • Dydd Iau 15 Hydref 2015

  Gan gynnwys: data traffig y ffyrdd, Rheoli Troseddwyr yn Integredig, Y Ganolfan Ddiogelu Amlasiantaeth (MASH), categorïau gwarantau, Erlyniadau a arweinir gan yr heddlu, monitro cyrsiau addysgiadol, Panel Gwarediadau y Tu Allan i’r Llys, Canolfan ar gyfer Dioddefwyr, data cyfiawnder adferol, twyll, arfau saethu, niferoedd staff a swyddogion, cytundeb Gwasanaethau Meddygol Fforensig, dadansoddiad o ddata perfformiad

Medi

 • Dydd Iau 17 Medi 2015

  Gan gynnwys: Rheoli Troseddwyr yn Integredig (IOM), adrodd am droseddau ar-lein, datrysiadau cymunedol, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol (MASH), Prisio sy’n Seiliedig ar Weithgarwch, twyll, Adroddiadau am Weithgarwch Amheus, secstio, Hysbysiadau Gwybodaeth yr Heddlu, Cronfa Arloesedd, Cerbydau Ymateb Arfog

Awst

 • Dydd Mercher 19 Awst 2015

  Gan gynnwys: Safonau proffesiynol, anfodlonrwydd, Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfa, cam-drin domestig, camymddwyn, Bihafio neu Cewch Eich Banio

Gorffennaf

 • Dydd Llun 13 Gorffennaf 2015

  Gan gynnwys: Arbedion refeniw, O’r Stryd i’r Ddalfa, troseddau rhywiol, Camfanteisio’n rhywiol ar blant, dilyniant achosion, trin galwadau

Mehefin

 • Dydd Gwener 19 Mehefin 2015

  Gan gynnwys: Amserau mechnïaeth, troseddau traffig, Rheoli Troseddwyr yn Integredig, cam-drin domestig, trefn gyhoeddus, plismona digidol symudol, Y Cyhoedd yn Gyntaf, teledu cylch cyfyng, Rheoli Perfformiad y Tîm Erlyniad, Trawsnewid Cyfiawnder Diannod.

Mai

 • Dydd Gwener 15 Mai 2015

  Gan gynnwys: Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol (MASH), Cynhadledd Amlasiantaeth Asesu Risg (MARAC), cam-drin domestig, Oedolion Priodol yn y ddalfa, difrod troseddol

Ebrill

 • Dydd Llun 13 Ebrill 2015

  Gan gynnwys: Bodlonrwydd dioddefwyr, heddlu gwirfoddol, plismona gwledig, TG, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol, trin cwynion, Ystâd.

Mawrth

 • Dydd Gwener 20 Mawrth 2015

  Gan gynnwys: Trosedd, cyfiawnder ieuenctid, hyfforddiant gyrwyr

Chwefror

 • Dydd Llun 23 Chwefror 2015

  Gan gynnwys: Proffesiynoldeb, proffilio cymunedol, dadansoddiad galw, lefelau trosedd, cofnodi troseddau, yfed a gyrru, stopio a chwilio, troseddau cyfrifiadurol, defnyddio technoleg ddigidol, Swyddfa Gwasanaeth Cyhoeddus, absenoldebau salwch, iechyd galwedigaethol, hawliadau sifil.

Ionawr

 • Dydd Gwener 16 Ionawr 2015

  Gan gynnwys: Gwario, Cudd-wybodaeth Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, troseddau cyhoeddiadau anweddus, menter O’r Stryd i’r Ddalfa, brysbennu iechyd meddwl, trin galwadau, praesept, cyllideb, Cronfa’r Comisiynydd.

Rhagfyr

 • Dydd Gwener 12 Rhagfyr 2014

  Gan gynnwys: Pobl sy’n agored i niwed, proffil lleol, trin cwynion, gwario: swyddogion a staff heddlu, canolfannau argyfwng trais gwledig, Barnardo’s, rhwymedi cymunedol, cadw llygad ar gyflymder yn y gymuned, cronfa arloesedd, TCC, TG

Tachwedd

 • Dydd Gwener 14 Tachwedd 2014

  Gan gynnwys: Mynediad i blismona, monitro perfformiad, troseddau casineb, Ymgyrch Celtic, cyhuddo brys, bodlonrwydd dioddefwyr, strategaeth ystadau, Barnwch Eich Heddlu Lleol, Strategaeth Plismona Gwledig, Cwnstabliaid Gwirfoddol, AHEM

Hydref

 • Dydd Gwener 17 Hydref 2014

  Gan gynnwys: Cyfiawnder, data iechyd rhywiol, cam-drin domestig a throseddau domestig, ymddygiad gwrthgymdeithasol, cyfiawnder adferol, gwasanaethau i ddioddefwyr, penderfyniadau GEG (Gwasanaeth Erlyn y Goron), Rheoli Troseddwyr yn Integredig, plismona digidol, archwiliad y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol, rhwymedi cymunedol, sbardun cymunedol.

Medi

 • Dydd Gwener 12 Medi 2014

  Gan gynnwys: Trosedd, seiberdroseddu, cadernid lleol, hapddigwyddiadau sifil, cadw llygad ar gyflymder yn y gymuned, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol, hyder cyhoeddus, data, profi troseddwyr, Cwnstabliaid Gwirfoddol, rhyddhau o’r carchar, ymyrraeth cyffuriau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau ieuenctid, sbardun cymunedol.

Awst

 • Dydd Gwener 15 Awst 2014

  Gan gynnwys: Proffesiynoldeb, pwerau SCCH, troseddau rhywiol, data iechyd rhywiol, trais yn erbyn y person, cadw llygad ar gyflymder yn y gymuned, rheoli perfformiad mechnïaeth, trin galwadau, defnyddio cerbydau heddlu fel ambiwlansiau, gwarediadau y tu allan i’r llys, AHEM, system adnabod rhifau ceir yn awtomatig, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol, y Gymdeithas Ddyngarol Frenhinol.

Gorffennaf

 • Dydd Gwener 11 Gorffennaf 2014

  Gan gynnwys: Gwario, plismona digidol, Action Fraud, troseddau rhyw, aildroseddu, trin galwadau, cyfrifon, cydweithio rhwng heddluoedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol, pwerau SCCH, AHEM, datrysiad lleol.

Mehefin

 • Dydd Gwener 13 Mehefin 2014

  Gan gynnwys: Pobl sy’n agored i niwed, trais yn erbyn y person, aildroseddu, y gwasanaeth prawf, polisi rhybuddio o ran troseddau cyllyll, cam-drin domestig, asesiadau risg, ymddygiad gwrthgymdeithasol, trin galwadau ac ymateb i alwadau, cynllun gweithredu o ran salwch, gwasanaethau i ddioddefwyr, Fan Bobby, AHEM, cam-drin domestig, diogelu plant, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol, Ymgyrch Baltic, trais yn erbyn menywod, trais rhyw.

Mai

 • Dydd Gwener 16 Mai 2014

  Gan gynnwys: Mynediad i blismona, trin galwadau, pebyll codi, 101, Cwnstabliaid Gwirfoddol, Strategaeth Plismona Gwledig, Rheoli Bro, plismona digidol, Cydraddoldebau, yr Iaith Gymraeg, y Gwasanaeth Heddlu Awyr Cenedlaethol, Rhwymedi Cymunedol, cerbydau ymateb arfog.

Ebrill

 • Dydd Gwener 11 Ebrill 2014

  Gan gynnwys: Cyfiawnder, rheoli troseddwyr yn integredig, ansawdd ffeiliau, rhwymedi cymunedol, cyfiawnder adferol, y ddalfa, ymddygiad gwrthgymdeithasol, sbardun cymunedol, camerâu cyflymder.

Mawrth

 • Dydd Iau 13 Mawrth 2014

  Gan gynnwys: Pobl sy’n agored i niwed, troseddau casineb, diogelu plant, amddiffyn plant, rheoli troseddwyr rhyw, cam-drin domestig, gwasanaethau i ddioddefwyr, brysbennu iechyd meddwl, rhaglen ymyrraeth cyffuriau, cyflafareddu, ansawdd data.

Chwefror

 • Dydd Llun 03 Chwefror 2014

  Gan gynnwys: Proffesiynoldeb, ymddygiad staff, tribiwnlysoedd cyflogaeth, AHEM, y ddalfa, pobl ifainc, Ymgyrch Mistletoe, cynlluniau gwirfoddolwyr, riportio trais rhyw, trais rhyw

Ionawr

 • Dydd Iau 09 Ionawr 2014

  Gan gynnwys: Gwario, AHEM, cyllideb, rheoli bro, Ymgyrch Baltic, brysbennu iechyd meddwl, gwarediadau y tu allan i’r llys, ap, cyflafareddu, datrysiadau lleol, adleoliad, cyfiawnder adferol, hyfforddiant ar gyfer troseddwyr gyrru, cwynion a disgyblu staff.

Rhagfyr

 • Dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2013

  Gan gynnwys: Trosedd, cydweithio rhwng heddluoedd, arolwg bodlonrwydd defnyddwyr, TG, ymddygiad gwrthgymdeithasol, y ddalfa, cyfweld digidol, AHEM, cam-drin domestig, Canolfan Ddiogelu Amlasiantaethol, cronfa arloesedd

Tachwedd

 • Dydd Llun 11 Tachwedd 2013

  Gan gynnwys: Mynediad i blismona, cydraddoldebau, yr iaith Gymraeg, ymgysylltu, ymgynghori, cynllunio gwe, Cymorth i Ddioddefwyr, plismona digidol, ap, recriwtio, plismona bro, Cwnstabliaid Gwirfoddol, plismona gwledig.

Hydref

 • Dydd Gwener 11 Hydref 2013

  Gan gynnwys: Cyfiawnder, Cwnstabliaid Gwirfoddol, cyrsiau ymwybyddiaeth cyflymder a gwregysau diogelwch, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol, System Adnabod Rhifau Ceir yn Awtomatig, Cymorth i Ddioddefwyr, ariannu allanol, cam-drin domestig, Bwrdd Cyfiawnder Troseddol lleol.

Mawrth

 • Dydd Sul 20 Mawrth 2011